Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

AUTOMAŠĪNAS NOMAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem auto nomā šo Automašīnu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un nosacījumiem.

2. IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA saistības.

2.1. Nomnieks apņemas:

2.1.1. lietot viņam nomā nodoto Automašīnu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ceļu satiksmes noteikumiem.

2.1.2. ievērot parasto rūpību, lietojot Automašīnu (atstājot Automašīnu aizslēgt tās durvis, ieslēgt signalizāciju, izkāpjot no Automašīnas neatstāt aizdedzes atslēgu Automašīnā, utt.).

2.1.3. nevadīt Automašīnu alkoholisko dzērienu, narkotisku, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai pēc tādu medikamentu lietošanas, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību.

2.1.4. nekavējoties izsaukt policiju un paziņot Iznomātājam, ja Automašīna nozagta vai iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā.

2.1.5. pilnībā nomaksāt uzliktos naudas sodus par pieļautajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Ja netiek apmaksāts sods par Automašīnas novietošanu neatļautā vietā Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 300% (trīs simti %) apmērā no uzliktā soda lieluma.

2.1.6. pilnībā apmaksāt naudas sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu/iem, kas uzlikts klientam automašīnas nomas termiņa laikā (arī ar foto radariem konstatētie pārkāpumi). Ja sods netiek apmaksāts laicīgi Iznomātājam piemēro līgumsodu 300% (trīs simti %) apmērā no uzliktā soda lieluma.

2.1.7. atgriezt Automašīnu Iznomātājam izsniegšanas vietā, šī līguma speciālajos noteikumos norādītajā termiņā, ne sliktākā stāvoklī, kāds bija to pieņemot, neskaitot parasto nolietojumu.

2.1.8. atgriezt Automašīnu Iznomātājam ar pilnu degvielas tvertni. Par trūkstošo degvielu tiks aprēķināta papildus maksa.

2.1.9. atgriezt Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu. Par atgrieztu Automašīnu ar netīru virsbūvi un salonu tiks aprēķināta papildus maksa.

2.1.10. atgriezt Iznomātājam Automašīnu pēc nomas līguma termiņa beigām ar visiem dokumentiem un tās piederumiem, kas tika nodoti Nomniekam saņemot Automašīnu.

2.1.11. Ja auto tiek iznomāts ilgtermiņā vai uz nenoteiktu laiku, Nomniekam obligāti ik pēc 30 dienām jāierodas pie Iznomātāja auto izsniegšanas vietā, lai veiktu auto tehnisko apkopi un nobraukto kilometru fiksāciju.  

2.2. Nomnieks nav tiesīgs nodot Automašīnu apakšnomā vai cita veida lietošanā trešajām personām bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

2.3. Par Automašīnas atslēgu nozaudēšanu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 50 EUR pluss jaunu auto atslēgu izmaksas.

2.4. Par nozaudētu Automašīnas numurzīmi vai tehnisko pasi Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 50 EUR (piecdesmit eiro) apmērā, kā arī jaunas numurzīmes vai tehniskās pases izdevumus no CSDD puses.

2.5. Nomniekam jāizmanto Automašīna tikai tam, kam tā paredzēta. Bez Iznomātāja atļaujas ir aizliegts veikt jebkādas pārbūves Automašīnā.

2.6. Attiecībā uz defektiem un bojājumiem, atdodot Automašīnu Nomnieks uzņemas pienākumu apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar šo bojājumu un defektu novēršanu.

2.7. Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam ir pienākums Automašīnu nogādāt Iznomātājam 2 darba dienu laikā pēc negadījuma. Nomnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas transportēšanu un nogādāšanu līdz Iznomātājam.

2.8. Nomas cenā ir iekļauts nobraukums diennaktī. Ja tiek pārsniegts šis limits, tiek aprēķināta papildus maksa 0.10 EUR par katru nobraukto km. virs limita.

2.9. Iznomātājs apņemas:

2.9.1. neradīt šķēršļus Nomniekam Automašīnas izmantošanā, ja tiek ievēroti šī līguma noteikumi un Apdrošināšanas noteikumu prasības.

2.9.2. nodrošināt Automašīnas auto tehnisko apkopi un apskati, OCTA apdrošināšanu un remontdarbus.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Samaksa par Automašīnas nomu tiek veikta saskaņā ar šī līguma speciālajiem noteikumiem.

3.2. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu saskaņā ar Iznomātāja piestādīto rēķinu, rēķins ir jāapmaksā tajā norādītajā termiņā.

3.3. Par jebkādiem nomas maksas kavējumiem Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no nesamaksātās summas dienā.

3.4. Gadījumā, ja automašīna tiek atgriezta vienu stundu pēc speciālajos noteikumos norādītā nomas termiņa, Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par vēl vienu nomas dienu.

3.5. Automašīnas nomas maksa tiek aprēķināta par 24h.

3.6. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam Nomnieks maksā Iznomātājam Automašīnas pašrisku 300.00 EUR apmērā.

3.7. Pilnīgas automašīnas bojāejas gadījumā vai automašīnas zādzības gadījumā Nomnieks apmaksā Iznomātājam līgumā noteikto auto vērtību.

4. Automašīnas saņemšana un nodošana

4.1. Iznomātājs nodod Automašīnu labā tehniskā kārtībā ar visiem tās piederumiem (t.sk. tehnisko pasi, OCTA apdrošināšanas polisi, ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu, kvalitatīvu rezerves riteni, domkratu, riteņa atslēgu, pilnu degvielas tvertni, durvju un aizdedzes atslēgu ar pulti).

5. Līguma darbības termiņš.

5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad ir parakstīts līgums un automašīna tiek izsniegta Nomniekam un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Šo līgumu var grozīt, papildināt, priekšlaicīgi izbeigt, tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī līguma pielikumu un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

5.3. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa un pārņemt Automašīnu savā valdījumā, ja Nomnieks bojā Automašīnu vai citādi pārkāpj šī līguma prasības attiecībā uz Automašīnas izmantošanu vai glabāšanu.

6. Nepārvaramas varas apstākļi.

6.1. Līgumslēdzējas puses neatbild par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un nespēj aizkavēt vai novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāma karadarbība, dabas katastrofas, valsts, valdības un pašvaldības institūciju izdoti normatīvie akti.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Puses risina šī līguma sakarā radušos strīdus saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Iznomātājs var uzdot veikt parāda atgūšanu Lindorff Oy Latvijas filiālei, vienotās reģistrācijas Nr. 40003514990 no Nomnieka.

7.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirta LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Šis līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses ir izlasījušas un piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apliecina ar savu parakstu.

8.2. Šis līgums ir sastādīts uz divām lapām, divos eksemplāros, pa vienam katrai no pusēm. Abiem šiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.3. Visi pielikumi pie šī līguma ir neatņemama tā sastāvdaļa.

 

Ar savu parakstu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Iznomātāja automašīnas nomas līguma noteikumiem un atzīst tos sev par saistošiem.

 

 

 

Nomnieks _________________/                                         /

Autonomas mājas lapas navigācijas poga Atpakaļ